Cách viết IELTS Writing Task 1 dạng bài Differences and similarities

✨IELTS Writing Task 1 – Differences and similarities✨

Trong IELTS Writing Task 1, đôi khi đầu bài chỉ cho thông tin tại một mốc thời gian. Vì vậy thay vì viết về cách số liệu tăng hay giảm theo thời gian, bạn cần phải so sánh các số liệu với nhau. Để làm điều này, các bạn cần nhiều từ vựng, mẫu câu chỉ sự giống nhau, khác nhau, so sánh. Những từ vựng này cũng sẽ giúp ích trong cả các đầu bài cho nhiều mốc thời gian vì kể cả khi đó, chúng ta vẫn cần có một số sự so sánh nhất định giữa các đối tượng chứ bạn không nên chỉ nói về số liệu của từng đối tượng một một cách độc lập.

Ví dụ: In 2010, the percentage of people liking chocolate ice cream was as high as the figure of those having strawberry ice cream as their favorite. However, the former has doubled the later by 2017.

1. Similarities (giống nhau):

Đầu tiên, để nói về 2 số liệu giống nhau, bạn có thể sử dụng một số transition signals như sau:

❄️Both (nói về 2 thứ giống nhau)
The sales figures for both Target and Walmart increased between 2010 and 2015.

❄️All (nói tất cả giống nhau)
Ví dụ: Target’s sales figures increased in all of its divisions between 2010 and 2015.

❄️Similarly/Likewise
Ví dụ: In 2009, about a third of grocery shoppers went to Target. Likewise/similarly, Costco owned roughly 35% of the market shares for grocery shopping.

❄️Also/too/like sth
Ví dụ với also: Target experienced a sharp increase in sales in 2009. Costco’s sales also almost doubled.
Ví dụ với too: Target experienced a sharp increase in sales in 2009. Costco’s sales almost doubled too.
Ví dụ với like sth: Target experienced a sharp increase in sales in 2009. Like Target, Costco’s sales almost doubled.

Thứ hai, bạn cũng có thể sử dụng các mẫu câu so sánh để nói về sự giống nhau:

❄️S + V + as + adjective/adverb + as …
Ví dụ với adjective: The literacy rate in Vietnam is as high as that in Thailand.
Ví dụ với adverb: Car accidents occur in Vietnam as frequently as in Thailand.

❄️S + V + an + as + high/low/large/small + percentage + as…
Ví dụ: Vietnam recorded an as high rate of unemployment as Thailand in 2009 (12% in each)

❄️S + V + as + much/little + Danh từ không đếm được + as…
❄️S + V + as + many/few + Danh từ đếm được + as…
Ví dụ: Last year, Vietnam exported as much coffee to America as Brazil with 10 tons.
Ví dụ: Last year, Vietnam exported as many water bottles to America as Brazil.

Để nói về sự khác biệt, ta cũng có thể sử dụng một số transition signals như sau:

❄️In contrast/On the contrary/On the other hand/As opposed to that
In 2012, Target’s sales witnessed a significant rise from $30$mil to $50mil. In contrast/On the contrary/On the other hand/As opposed to that, the sales figure of Costco dropped to $20mil, the lowest since 2001.

Mẫu câu so sánh cấp số nhân có thể được sử dụng để nói về sự khách biệt giữa 2 số liệu:

❄️S + V + twice/three time + as + adjective/adverb? + as…
Vietnam recorded an unemployment rate three times as high as that of Thailand.

Nhận xét bài viết!